Hướng dẫn nhận Airdrop của SEI

Giai đoạn đầu tiên của mạng Sei đã hoàn tất, với phần kết của mạng thử nghiệm khuyến khích Đại Tây Dương. Mục đích của mạng thử nghiệm được khuyến khích của Sei là kiểm tra nghiêm ngặt mọi khía cạnh trong ngăn xếp của Sei—từ sự đồng thuận đến các ứng dụng—trước khi ra […]

17/08/2023 Quản Trị